Thông tư Sửa đổi, bổ sung một số quy định tại Thông tư số 52/2009/TT-BCA (X11) ngày 17 tháng 9 năm 2009 của Bộ trưởng Bộ Công an Quy định về đánh giá kết quả rèn luyện và phân loại tập thể, cá nhân học viên các học viện, trường CAND

xem trực tuyến

Tải về

tcsnd5.edu.vn
Ảnh tuyển chọn