Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045

ng dvcs 1

(ĐCSVN) - Ngày 22/10/2018, thay mặt Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Nghị quyết số 36-NQ/TW về Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. 

Quy định thí điểm về thuê dịch vụ công nghệ thông tin trong cơ quan nhà nước

Xem trực tuyến

 

Tải về

tcsnd5.edu.vn
Ảnh tuyển chọn