Xây dựng đội ngũ cán bộ Công an bản lĩnh, đủ năng lực, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ

     Hiện nay, thực hiện chủ trương của Bộ Chính trị về tiếp tục đổi mới, hoàn thiện tổ chức bộ máy hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, Đảng ủy CATW đã xây dựng Đề án "Kiện toàn tổ chức bộ máy Bộ Công an tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả"...

     Một trong những nội dung được Hội nghị Trung ương 7, khóa XII xem xét, thảo luận (khai mạc ngày 7-5-2018) là Đề án tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược đủ năng lực, phẩm chất và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ.

cand tghq duthm

     Đây cũng là nội dung quan trọng được Đảng ủy Công an Trung ương và Bộ Công an quan tâm chỉ đạo thực hiện trong những năm qua và đã đạt các kết quả tích cực, đồng thời cũng đặt ra những vấn đề cần quan tâm giải quyết trong thời gian tới.

     20 năm thực hiện công tác cán bộ trong CAND thời kỳ CNH, HĐH

     Xác định vai trò, tầm quan trọng của công tác cán bộ, những năm qua Đảng, Nhà nước đã ban hành nhiều nghị quyết, quy định về công tác cán bộ, đặc biệt là Nghị quyết Trung ương 3 (khóa VIII) "Về chiến lược cán bộ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước".

     Quán triệt, thực hiện các nghị quyết của Đảng, quy định của Nhà nước về công tác cán bộ, ngày 3-2-1998, Đảng ủy Công an Trung ương đã ban hành Nghị quyết số 02-NQ/ĐU(VP) về công tác cán bộ của lực lượng CAND trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa (CNH, HĐH) đất nước.

     Nội dung của Nghị quyết đã tập trung đánh giá toàn diện về thực trạng đội ngũ cán bộ và công tác cán bộ trong lực lượng CAND; đề ra phương hướng và những chủ trương, giải pháp lớn nhằm đổi mới công tác cán bộ, xây dựng đội ngũ cán bộ có bản lĩnh chính trị vững vàng, giỏi về chuyên môn nghiệp vụ, làm nòng cốt cho công tác xây dựng lực lượng CAND cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại.

     Căn cứ các quy định của Bộ Chính trị, hướng dẫn của Ban Tổ chức Trung ương và Nghị quyết của Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an đã ban hành các quy trình, quy chế về nhận xét, đánh giá, quy hoạch, bổ nhiệm, miễn nhiệm, luân chuyển, điều động, quản lý và kỷ luật cán bộ... để thực hiện trong toàn lực lượng CAND, trên cơ sở đó thường xuyên chỉ đạo tổ chức sơ kết, tổng kết các chuyên đề về công tác cán bộ; đề ra những giải pháp cụ thể, thiết thực để chấn chỉnh, khắc phục kịp thời những mặt yếu kém, bất cập; kịp thời sửa đổi, bổ sung, cụ thể hóa thành các quy định, quy chế để hướng dẫn, chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức Đảng trong toàn lực lượng CAND triển khai thực hiện.

     Tới nay, công tác cán bộ của lực lượng CAND đã có những chuyển biến tích cực và rõ nét. Các quy trình công tác cán bộ được gắn với việc kiện toàn, nâng cao hiệu lực của bộ máy, góp phần chuẩn hóa các quy trình, quy chế, đổi mới phương pháp lãnh đạo, chỉ đạo và quản lý điều hành. Công tác cán bộ luôn bám sát nhiệm vụ chính trị và yêu cầu xây dựng đội ngũ cán bộ; dân chủ, công khai trong công tác cán bộ được mở rộng.

     Đội ngũ cán bộ, chiến sỹ CAND đã có bước trưởng thành rõ rệt, số lượng và chất lượng được nâng lên, cơ bản đáp ứng được yêu cầu, nhiệm vụ đặt ra trong lĩnh vực bảo vệ an ninh, trật tự. Đội ngũ cán bộ lãnh đạo, chỉ huy Công an các cấp được xây dựng, rèn luyện trong thực tiễn công tác, chiến đấu; năng lực lãnh đạo, chỉ huy từng bước thích ứng trước những diễn biến phức tạp của tình hình; có tư duy đổi mới, năng động, sáng tạo, hoạt động có hiệu quả. Công tác cán bộ đã thực sự góp phần xây dựng lực lượng CAND trong sạch, vững mạnh, xứng đáng là nòng cốt của lực lượng vũ trang nhân dân trong sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia và giữ gìn trật tự, an toàn xã hội.

     Tuy nhiên, công tác tổ chức cán bộ cũng bộc lộ những tồn tại, hạn chế như: chất lượng công tác cán bộ chưa đồng đều, một số thiếu ý thức, tu dưỡng, rèn luyện dẫn tới vi phạm kỷ luật, thậm chí phạm tội. Một số cán bộ lãnh đạo chỉ huy chưa gương mẫu, nội bộ còn mất đoàn kết, còn tình trạng thiếu khách quan, minh bạch trong bổ nhiệm, đề bạt cán bộ.

     Việc triển khai kế hoạch tinh giản biên chế chưa đáp ứng yêu cầu, khâu nhận xét, đánh giá cán bộ vẫn còn tình trạng nể nang, ngại va chạm, chưa mạnh dạn tự phê bình, phê bình...

     Khẩn trương thực hiện Đề án kiện toàn bộ máy tổ chức cán bộ

    Hiện nay, thực hiện chủ trương của Bộ Chính trị về tiếp tục đổi mới, hoàn thiện tổ chức bộ máy hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, Đảng ủy CATW đã xây dựng Đề án "Kiện toàn tổ chức bộ máy Bộ Công an tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả".

     Đề án "Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy Bộ Công an tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả" dựa trên quy định của Hiến pháp, Luật Tổ chức Chính phủ; các quan điểm của Đảng về xây dựng tổ chức bộ máy nhà nước và xây dựng lực lượng CAND đã được đề ra trong Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII; Nghị quyết số 04-NQ/TW ngày 30/10/2016 Về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ...

     Quá trình nghiên cứu, xây dựng, triển khai Đề án đã bám sát và cụ thể hóa các quan điểm của Đảng về xây dựng tổ chức bộ máy nhà nước, xây dựng lực lượng CAND; tranh thủ tối đa sự lãnh đạo, chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, các đồng chí trong Đảng ủy CATW, cấp ủy các địa phương, đồng thời huy động sự vào cuộc của toàn lực lượng Công an, nhất là các thế hệ cán bộ lãnh đạo chủ chốt, cán bộ lão thành; có sự phối hợp chặt chẽ, ủng hộ của các bộ, ban, ngành liên quan.

     Mục tiêu kiện toàn tổ chức bộ máy Bộ Công an gắn với hoàn thiện cơ chế, đổi mới phương thức lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng đối với CAND, bảo đảm thống nhất, xuyên suốt từ Trung ương đến cơ sở; xây dựng và hoàn thiện cơ chế phối hợp giữa Đảng ủy CATW với các tỉnh ủy, thành ủy; kiện toàn Đảng ủy CATW có cơ cấu, số lượng hợp lý; thống nhất thực hiện chế độ thủ trưởng đơn vị đồng thời là bí thư cấp ủy để lãnh đạo chỉ đạo kịp thời, hiệu quả các mặt công tác Công an.

     Thượng tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an cho biết, những định hướng lớn của Đề án là: xây dựng tổ chức bộ máy Bộ Công an tập trung, thống nhất, chuyên sâu, tinh gọn đầu mối hoạt động hiệu lực hiệu quả, tăng cường cho cơ sở, theo hướng "Bộ tinh, tỉnh mạnh, huyện toàn diện, xã bám cơ sở"; không tổ chức cấp trung gian, nâng cao chất lượng các cục trực thuộc Bộ; sắp xếp, thu gọn các đơn vị sự nghiệp công lập, báo chí, y tế; sáp nhập 20 đơn vị Cảnh sát PCCC tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương với Công an các tỉnh, thành phố để bảo đảm gắn kết, phát huy tối đa nguồn lực trong thực thi nhiệm vụ. Xây dựng Công an xã, thị trấn chính quy, trước mắt bố trí Công an xã chính quy tại các địa bàn trọng điểm phức tạp về an ninh, trật tự, tiến tới thực hiện thống nhất trong toàn quốc khi hoàn thiện các văn bản pháp luật có liên quan.

     Việc triển khai thực hiện Đề án là phù hợp các chủ trương, nghị quyết về đổi mới, tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, đổi mới tổ chức bộ máy hệ thống chính trị, giảm tầng nấc trung gian trong điều hành; không làm ảnh hưởng đến chức năng, nhiệm vụ của CAND; tạo điều kiện thuận lợi nhất để bố trí, điều chỉnh lại lực lượng, tăng cường cho lực lượng trực tiếp chiến đấu, hướng về cơ sở và bố trí Công an xã chính quy; từ đó lực lượng Công an sẽ gần dân hơn, bám sát cơ sở hơn, nắm tình hình và giải quyết hiệu quả các vấn đề về an ninh, trật tự ngay từ cơ sở; khắc phục được sự chồng chéo, chia cắt, tăng cường cải cách hành chính; tạo điều kiện tốt hơn để tập trung đầu tư, hiện đại hóa trang bị, phương tiện chiến đấu.

Theo Bộ trưởng Tô Lâm, việc Bộ Chính trị chỉ đạo nghiên cứu, xây dựng và ban hành Nghị quyết về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của Bộ Công an tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả là thận trọng, khách quan, khoa học, có sự thống nhất, đồng thuận của cả hệ thống chính trị, sự đồng tình, ủng hộ của nhân dân và dư luận xã hội.

     Trước mắt, không có lực cản nào, nhưng sẽ có những khó khăn nhất định như: phát sinh những bất cập về hệ thống cơ sở pháp lý; khó khăn trong bố trí, sắp xếp đội ngũ lãnh đạo chỉ huy; việc thực hiện chế độ chính sách, ổn định tư tưởng, tâm tư tình cảm cho cán bộ, chiến sĩ...

     Nhiều chuyên đề lớn đã được tổ chức tổng kết như: quá trình hình thành, phát triển tổ chức, bộ máy của Bộ Công an từ khi thành lập đến nay, trong đó đánh giá mô hình tổ chức các cấp Công an; rà soát chức năng, nhiệm vụ trùng lặp, chồng chéo giữa Bộ Công an với các bộ, ngành, giữa các đơn vị, lực lượng trong Công an; nghiên cứu phương án kiện toàn tổ chức bộ máy của Công an cấp tỉnh, cấp huyện, lực lượng Cảnh sát PCCC, các cơ sở đào tạo, bồi dưỡng và phương án xây dựng lực lượng Công an xã chính quy... Kết quả đánh giá, tổng kết là cơ sở để báo cáo Bộ Chính trị cho ý kiến về chủ trương, định hướng nghiên cứu, xây dựng Đề án.

     Cấp ủy, lãnh đạo chỉ huy Công an các cấp đã chủ động chuẩn bị về công tác cán bộ; tăng cường giáo dục chính trị tư tưởng; rà soát quy hoạch, cơ cấu lãnh đạo chỉ huy; tạm dừng tuyển chọn công dân vào CAND, tạm dừng bổ nhiệm lãnh đạo chỉ huy, trừ một số chức vụ, chức danh cần thiết... đồng thời tiến hành rà soát hệ thống văn bản liên quan đến tổ chức, hoạt động của lực lượng Công an.

Để có cơ sở cho việc triển khai Đề án, nhiều quy định, chính sách sẽ được đề xuất sửa đổi, điều chỉnh, thay thế, trong đó có Luật CAND, Nghị định của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công an, quy định về tổ chức Đảng trong CAND; các quy chế phối hợp, quy chế làm việc, các quy định về phân công, phân cấp và công tác cán bộ...

     Khối lượng công việc trước mắt là rất lớn, có nhiều việc cần làm ngay, nhưng cũng có những việc phải tiến hành thận trọng, kỹ lưỡng, khách quan, khoa học. Đảng ủy CATW đã có Kế hoạch tổng thể, sẽ cơ bản hoàn thành công tác chuẩn bị cho việc triển khai tổ chức bộ máy mới.

Nguồn tin: Cổng thông tin điện tử Bộ Công an.

tcsnd5.edu.vn
Ảnh tuyển chọn