Những đóng góp mới về mặt học thuật, lý luận trong luận án của NCS Cao Đăng Nuôi

Trường trung cấp Cảnh sát nhân dân V thông báo những đóng góp mới về mặt học thuật, lý luận trong luận án của Cao Đăng Nuôi.

Tên đề tài luận án: Phòng ngừa tội phạm xâm phạm trật tự an toàn giao thôngđường bộ của lực lượng Cảnh sát giao thông công an các tỉnh, thành phốNam Trung bộ.

Chuyên ngành: Tội phạm học và phòng ngừa tội phạm Mã số: 62.38.01.05

Họ tên nghiên cứu sinh: Cao Đăng Nuôi  Khóa: 2013

Người hướng dẫn: GS, TS Nguyễn Huy Thuật.

Tên cơ sở đào tạo: Học viện Cảnh sát nhân dân - Bộ Công an.

Những đóng góp mới của luận án:

- Luận án làm phong phú và bổ sung những vấn đề lý luận về hoạt động phòng ngừa tội phạm xâm phạm trật tự an toàn giao thông nói riêng và phòng ngừa tội phạm nói chung trên cơ sở những luận điểm khoa học, cơ sở lý luận hiện có.

- Xây dựng hệ thống các luận điểm khoa học về hoạt động phòng ngừa tội phạm xâm phạm trật tự an toàn giao thông: Khái niệm, đặc điểm tội phạm xâm phạm trật tự an toàn giao thông đường bộ; khái niệm, đặc điểm, nội dung, biện pháp, mối quan hệ phối hợp của lực lượng Cảnh sát giao thông trong phòng ngừa tội phạm xâm phạm trật tự an toàn giao thông đường bộ.

- Trên cơ sở khảo sát, phân tích, đánh giá một cách tương đối toàn diện về thực trạng tình hình tội phạm xâm phạm trật tự an toàn giao thông đường bộ khu vực Nam Trung bộ; thực trạng tổ chức hoạt động phòng ngừa tội phạm xâm phạm trật tự an toàn giao thông đường bộ của lực lượng Cảnh sát giao thông, Luận án đã có những nhận xét, đánh giá về những kết quả đạt được, những hạn chế, vướng mắc và chỉ rõ nguyên nhân của những hạn chế, vướng mắc.

- Đưa ra những dự báo về tình hình liên quan đến hoạt động phòng ngừa tội phạm xâm phạm trật tự an toàn giao thông đường bộ của lực lượng Cảnh sát giao thông các tỉnh Nam Trung bộ và đề xuất một số giải pháp, kiến nghị góp phần nâng cao hiệu quả trong hoạt động này trong thời gian tới.

tcsnd5.edu.vn
Ảnh tuyển chọn