Quy định quy tắc an toàn trường bắn

         BỘ CÔNG AN                                        CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
    TRƯỜNG TRUNG CẤP

Quy định về hồ sơ bài giảng

             BỘ CÔNG AN                                   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
   TRƯỜNG TRUNG CẤP  

Quy định duyệt giảng đối với giáo viên tập sự tại Hội đồng duyệt giảng

             BỘ CÔNG AN                             CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
   TRƯỜNG TRUNG CẤP       

Quy định về giáo viên tập sự và quản lý, bồi dưỡng giáo viên tập sự

              BỘ CÔNG AN                                    CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
    TRƯỜNG TRUNG CẤP

Quy định những việc phải làm trước, trong, và sau khi lên lớp giảng dạy của giáo viên

            BỘ CÔNG AN                                    CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
   TRƯỜNG TRUNG CẤP  

Quy định tổ chức đào tạo trung cấp chuyên nghiệp tại trường Trung cấp Cảnh sát giao thông

           BỘ CÔNG AN                                   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
   TRƯỜNG TRUNG CẤP  

Hướng dẫn thực hiện quy chế đào tạo trung cấp chuyên nghiệp hệ chính quy trong các trường CAND

           BỘ CÔNG AN                                    CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TỔNG CỤC CHÍNH TRỊ CAND    

tcsnd5.edu.vn
Ảnh tuyển chọn