Công tác kiểm tra, giám sát thực hiện Cuộc vận động “CAND chấp hành nghiêm điều lệnh; xây dựng nếp sống văn hóa vì nhân dân phục vụ” của Chi bộ Khoa NV.CSGT đường thủy năm học 2013-2014

     Cuộc vận động "CAND chấp hành nghiêm điều lệnh; xây dựng nếp sống văn hóa vì nhân dân phục vụ" có ý nghĩa quan trọng trong việc giáo dục, rèn luyện tư tưởng, phẩm chất, đạo đức, lối sống cho mỗi CBCS, nhằm tạo bước chuyển biến tích cực trong việc chấp hành chỉ thị, mệnh lệnh, kỷ cương, kỷ luật; chấn chỉnh việc thực hiện quy chế, lề lối làm việc, tư thế, lễ tiết tác phong của mỗi CBCS, góp phần xây dựng lực lượng CAND ngày càng trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ và từng bước hiện đại.

     Trong những năm qua, Đảng ủy Ban Giám hiệu, Cấp ủy Chi bộ Khoa NV.CSGT đường thủy đã luôn quan tâm và coi trọng việc triển khai thực hiện đảm bảo đúng mục đích, yêu cầu, nội dung và thời gian theo Kế hoạch số: 30/KH-BCA(X11) ngày 01/3/2011 của Bộ Công an về việc thực hiện Cuộc vận động "CAND chấp hành nghiêm điều lệnh; xây dựng nếp sống văn hóa vì nhân dân phục vụ". Chi bộ đã đưa nội dung thực hiện Cuộc vận động vào chương trình, kế hoạch công tác chuyên môn, công tác xây dựng Đảng, công tác xây dựng lực lượng và triển khai thực hiện một cách nghiêm túc, cụ thể, phù hợp với đặc điểm, tính chất công tác của đơn vị và vào ngày 07/4/2014, Khoa NV.CSGT đường thủy đã xây dựng Kế hoạch số 88/KH-GTĐT về việc kiểm tra, đánh giá kết quả thực hiện Cuộc vận động "CAND chấp hành nghiêm điều lệnh; xây dựng nếp sống văn hóa vì nhân dân phục vụ".

     Cùng với việc lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện, tổ chức phát động Cuộc vận động "CAND chấp hành nghiêm điều lệnh; xây dựng nếp sống văn hóa vì nhân dân phục vụ", Cấp ủy và lãnh đạo đơn vị luôn quan tâm đến chất lượng, hiệu quả thiết thực của Cuộc vận động; chú trọng kiểm tra, giám sát quá trình thực hiện nội dung Cuộc vận động của từng giáo viên trong đơn vị. Trên cơ sở đó, Chi bộ đã tự tổ chức kiểm tra việc thực hiện quy chế, nguyên tắc, lề lối làm việc, tinh thần, trách nhiệm, thái độ, tác phong làm việc... ; thành lập, củng cố 01 tổ kiểm tra điều lệnh để duy trì thường xuyên việc kiểm tra, đôn đốc CBCS chấp hành nghiêm điều lệnh CAND đồng thời đề nghị Cấp ủy, lãnh đạo đơn vị xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm.

     Sơ kết 03 năm thực hiện Cuộc vận động, tập thể Khoa NV.CSGT đường thủy và 01 đồng chí Trần Quốc Khánh được Hiệu trưởng Trường Trung cấp CSGT tặng giấy khen vì đã có nhiều thành tích xuất sắc trong 03 năm thực hiện Cuộc vận động "CAND chấp hành nghiêm điều lệnh; xây dựng nếp sống văn hóa vì nhân dân phục vụ". Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, quá trình thực hiện Cuộc vận động còn có một số tồn tại, hạn chế như: Việc tổ chức thực hiện đôi khi được tiến hành một cách hình thức, rập khuôn, máy móc; công tác kiểm tra, giám sát, nhắc nhở chưa được thường xuyên, liên tục; việc đưa nội dung Cuộc vận động vào kế hoạch công tác chuyên môn của một số giáo viên còn chưa khoa học...

     Vì vậy, để Cuộc vận động "CAND chấp hành nghiêm điều lệnh; xây dựng nếp sống văn hóa vì nhân dân phục vụ" tiếp tục đi vào chiều sâu và có hiệu quả, thời gian tới cần chú trọng một số nội dung trọng tâm sau:

     Một là, tranh thủ sự quan tâm chỉ đạo của Đảng ủy Ban Giám hiệu trong quá trình triển khai thực hiện Cuộc vận động, tiếp tục đẩy mạnh công tác tổ chức thực hiện Chỉ thị số 03 về "tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh", phong trào "CAND học tập, thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy". Mục tiêu là hướng Cuộc vận động thành động lực mạnh mẽ, thúc đẩy các hoạt động công tác chuyên môn, hành động theo điều lệnh, có ý thức thực hiện nhiệm vụ, chấp hành mệnh lệnh của cấp trên. Đổi mới phong cách, lề lối làm việc, trong đó Cấp ủy, lãnh đạo đơn vị phát huy vai trò, trách nhiệm, gương mẫu trong thực hiện Cuộc vận động.

     Hai là, tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra theo Chỉ thị số 12/CT ngày 28/9/2011 của Bộ trưởng Bộ Công an để ngăn chặn, chấn chỉnh, xử lý các vi phạm và các hiện tượng tiêu cực trong quá trình thực hiện nhiệm vụ của CBCS CAND; động viên giáo viên trong đơn vị phát huy tinh thần sáng tạo, ý thức trách nhiệm trong công việc, xây dựng các tiêu chí cụ thể trong quá trình thực hiện Cuộc vận động, để đưa vào chương trình công tác tuần, tháng, quý, năm, coi đây là cơ sở để đánh giá phân loại và biểu dương khen thưởng đối với đơn vị và cá nhân.

     Ba là, tổ chức tuyên truyền sâu rộng quá trình thực hiện Cuộc vận động "CAND chấp hành nghiêm điều lệnh; xây dựng nếp sống văn hóa vì nhân dân phục vụ", nhân rộng các điển hình tiên tiến đồng thời triển khai thực hiện chỉ đạo của Bộ trưởng Bộ Công an về việc chấp hành nghiêm túc quy chế làm việc và chế độ thông tin báo cáo; thực hiện Chỉ thị số 08/CT-BCA ngày 21/9/2012 về tăng cường công tác điều lệnh và huấn luyện quân sự, võ thuật trong CAND; đẩy mạnh công tác cải cách thủ tục hành chính đáp ứng kịp thời yêu cầu công tác chuyên môn của đơn vị.

KHOA NV.CSGT ĐƯỜNG THỦY

tcsnd5.edu.vn
Ảnh tuyển chọn