Phát huy vai trò của Lãnh đạo đơn vị đối với hoạt động nghiên cứu khoa học

     Nghiên cứu khoa học là hoạt động thường xuyên, vừa là yêu cầu, vừa là nhiệm vụ của tất cả cán bộ, giáo viên Nhà trường. Đặc biệt, đối với đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục thì hoạt động này chiếm vị trí quan trọng trong công tác. Bản thân tôi xuất phát từ cán bộ quản lý giáo dục trực tiếp tham mưu mảng nghiên cứu khoa học của Nhà trường, sau đó làm lãnh đạo được giao giúp đồng chí Trưởng phòng quản lý hoạt động nghiên cứu khoa học và hiện nay là lãnh đạo đơn vị thực hiện hoạt động nghiên cứu khoa học. Tuy thời gian làm công tác nghiên cứu khoa học chưa nhiều, thành tích của cá nhân và đơn vị chưa cao, song với những trải nghiệm của bản thân trên các cương vị khác nhau, tôi xin chia sẻ một số ý kiến trong việc phát huy vai trò của lãnh đạo đơn vị đối với hoạt động nghiên cứu khoa học.

     - Lãnh đạo công tác tư tưởng

     Xuất phát từ tư tưởng của một bộ phận cán bộ, giáo viên ngại khó khăn, thiếu tự tin trong việc nghiên cứu khoa học nên nhiều đồng chí mặc dù có đủ các điều kiện đăng ký nghiên cứu khoa học nhưng có tư tưởng ngại đăng ký thực hiện. Chính vì vậy, cấp ủy, lãnh đạo đơn vị cần có những biện pháp động viên, khích lệ đăng ký nghiên cứu khoa học đối với giáo viên theo hướng đã là cán bộ, giáo viên của Nhà trường, nếu có đủ điều kiện thì phải tham gia hoạt động nghiên cứu khoa học dưới các hình thức khác nhau như đề tài khoa học các cấp, các bài báo khoa học, nội san (Nhà trường, các đoàn, hội), các chuyên đề chuyên sâu, các bài viết trình bày tại các hội nghị, hội thảo... Trên cơ sở đó tạo ý thức tự giác tham gia các hoạt động nghiên cứu khoa học của cán bộ, giáo viên.

tk nckh 5

     - Lãnh đạo công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, giáo viên phục vụ hoạt động nghiên cứu khoa học

     Hoạt động nghiên cứu khoa học cần nhiều kỹ năng và cần thời gian đầu tư, không phải bất cứ cán bộ, giáo viên nào cũng có thể làm ngay và làm tốt ngay từ đầu. Do đó, lãnh đạo đơn vị cần có lộ trình, phương pháp đào tạo, bồi dưỡng cán bộ giáo viên để có thể tham gia các hoạt động nghiên cứu khoa học. Tùy vào từng khả năng, kinh nghiệm của mỗi cán bộ, giáo viên, lãnh đạo đơn vị có những cách đào tạo, bồi dưỡng khác nhau. Đối với những đồng chí có năng lực nghiên cứu khoa học tốt, có kinh nghiệm thì có thể giao những hoạt động nghiên cứu khoa học ở các cấp độ cao, những hoạt động quan trọng để tiếp tục bồi dưỡng phát triển. Đối với những cán bộ, giáo viên năng lực nghiên cứu còn hạn chế thì phải có lộ trình, từ giao những nhiệm vụ nhỏ, đơn giản để chỉnh sửa, bồi dưỡng, sau đó mới giao những nhiệm vụ phức tạp hơn.

     - Lãnh đạo quá trình thực hiện hoạt động nghiên cứu khoa học

     Trên cơ sở đăng ký thực hiện các hoạt động nghiên cứu khoa học đã được các đơn vị chức năng thẩm định, phê duyệt và triển khai thực hiện hoặc các hoạt động nghiên cứu khoa học đột xuất, lãnh đạo đơn vị tổ chức cho cán bộ, giáo viên thực hiện. Tùy từng loại hoạt động nghiên cứu khoa học và cơ cấu tổ chức của đơn vị, lãnh đạo đơn vị có thể phân công cho cán tổ, đội chịu trách nhiệm tổ chức quá trình thực hiện hoặc lãnh đạo đơn vị trực tiếp tổ chức thực hiện. Quá trình thực hiện cần bám sát các yêu cầu về nội dung, chất lượng, tiến độ theo kế hoạch đã đề ra.

     - Lãnh đạo việc phát huy năng lực cá nhân trong hoạt động nghiên cứu khoa học

     Tùy từng loại hoạt động nghiên cứu khoa học có thể do một cá nhân hoặc giao cho tập thể thực hiện, song vai trò của cá nhân của chủ nhiệm, của tác giả là yếu tố quyết định đến thành công của hoạt động nghiên cứu khoa học. Chính vì vậy, lãnh đạo đơn vị cần có những giải pháp để cá nhân phát huy hết năng lực của mình trong hoạt động nghiên cứu khoa học. Lãnh đạo cần quán triệt cá nhân các cán bộ, giáo viên tham gia hoạt động nghiên cứu khoa học phải tự nhận thức được vai trò, ý nghĩa của hoạt động này và phải nỗ lực bản thân, đầu tư thời gian, công sức thực hiện hoạt động nghiên cứu khoa học. Bản thân mỗi cán bộ, giáo viên thực hiện hoạt động nghiên cứu khoa học phải vững về chuyên môn, áp dụng được đa dạng các phương pháp trong hoạt động nghiên cứu khoa học. Mỗi cán bộ, giáo viên tham gia hoạt động nghiên cứu khoa học phải biết phân công nhiệm vụ cho các cán bộ, giáo viên khác hợp lý (đối với hoạt động nghiên cứu khoa học tập thể) hoặc tranh thủ sự giúp đỡ của cán bộ, giáo viên khác trên cơ sở sự phân công của lãnh đạo đơn vị để đạt kết quả cao nhât trong hoạt động nghiên cứu khoa học mình đang thực hiện.

     - Lãnh đạo huy động sức mạnh tập thể trong hoạt động nghiên cứu khoa học

     Nghiên cứu khoa học là hoạt động chủ yếu gắn với cá nhân cán bộ, giáo viên hoặc nhóm tác giả, chủ nhiệm, song vai trò của tập thể trong hoạt động này cũng được thể hiện sâu sắc. Do đó. lãnh đạo đơn vị cần huy động sức mạnh của tập thể trong hoạt động nghiên cứu khoa học. Trước tiên là việc tạo những điều kiện thuận lợi nhất về mặt thời gian để cán bộ, giáo viên có điều kiện đầu tư nghiên cứu như giảm trực ban đơn vị, ít giao các công việc hành chính... Tiếp theo đó là việc phân công các cán bộ, giáo viên khác trong đơn vị sẵn sàng giúp đỡ cán bộ, giáo viên thực hiện hoạt động nghiên cứu khoa học trên các mặt công việc như hỗ trợ trong công tác chuẩn bị, trong thu thập và xử lý tài liệu, trong việc góp ý bản thảo và trong các công việc khác có liên quan.

     - Lãnh đạo công tác kiểm tra, đôn đốc hoạt động nghiên cứu khoa học

     Cũng như tất cả các công tác khác, đối với hoạt động nghiên cứu khoa học, việc kiểm tra, đôn đốc cần phải được tiến hành thường xuyên. Trong các cuộc họp định kỳ hằng tháng hoặc đột xuất , lãnh đạo đơn vị phải nhắc nhở, kiểm tra quá trình triển khai thực hiện của các cán bộ, giáo viên. Đặc biệt khi đến các mốc thời gian theo kế hoạch, giáo viên phải có sản phẩm khoa học để trình lãnh đạo đơn vị cũng như các cơ quan chức năng theo quy định. Điều này tạo áp lực và cả động lực để cán bộ, giáo viên hoàn thành nhiệm vụ của mình.

     - Lãnh đạo công tác phối hợp với các đơn vị có liên quan trong hoạt động nghiên cứu khoa học

     Nghiên cứu khoa học là hoạt động ngoài sự chủ công của đơn vị chủ trì, của cán bộ, giáo viên thì cũng cần có sự phối hợp với các cơ quan chức năng để hoạt động này diễn ra thuận lợi. Do đó, lãnh đạo đơn vị cần lãnh đạo việc phối hợp hoặc tham mưu trong phối hợp với các đơn vị có liên quan. Với Phòng Quản lý đào tạo – cơ quan tham mưu trong hoạt động nghiên cứu khoa học, đơn vị thường xuyên có mối liên hệ để nhận được sự hướng dẫn về sắp xếp đăng ký, về hồ sơ thủ tục, về tiến độ, về các trang thiết bị, tài liệu... phục vụ cho hoạt động nghiên cứu khoa học. Với các đơn vị khác trong trường, lãnh đạo đơn vị cần có mối liên hệ trong hỗ trợ các số liệu, tài liệu, sử dụng cơ sở vật chất của nhau hay trong việc trưng cầu ý kiến các chuyên gia tại các đơn vị trước khi hoàn thiện sản phẩm khoa học. Ngoài ra, lãnh đạo đơn vị cần chú ý tạo mối liên hệ với Công an các đơn vị, địa phương ngoài trường, các Trường Công an nhân dân khác để tạo những thuận lợi nhất cho cán bộ, giáo viên trong qua trình thực hiện hoạt động nghiên cứu khoa học.

     - Phát huy vai trò gắn với thực hiện việc nêu gương của người đứng đầu trong hoạt động nghiên cứu khoa học

     Để các cán bộ, giáo viên trong, đơn vị toàn tâm, toàn ý thực hiện tốt hoạt động nghiên cứu khoa học thì cả tập thể đơn vị, kể cả người đứng đầu phải cùng tham gia vào hoạt động này với các cán bộ, giáo viên. Chính vì vậy, lãnh đạo đơn vị phải là người tiên phong, mạnh dạn đăng ký tham gia hoạt động nghiên cứu khoa học và cùng với các cán bộ, giáo viên trong đơn vị tham gia hỗ trợ cán bộ, giáo viên khác thực hiện hoạt động nghiên cứu khoa học. Điều này một mặt tạo tâm lý tốt, tạo không khí phấn đấu, thi đua trong đơn vị, mặt khác giúp lãnh đạo đơn vị phát hiện được những khó khăn mà cán bộ, giáo viên đang gặp phải để cùng nhau tháo gỡ nhằm đạt được kết quả cao nhất trong hoạt động này. Hơn nữa, tham gia hoạt động nghiên cứu khoa học giúp lãnh đạo đơn vị tích lũy kinh nghiệm, phát triển năng lực nghiên cứu khoa học để có thể giúp đỡ các cán bộ, giáo viên khác trong quá trình thực hiện hoạt động nghiên cứu khoa học

     Trên đây là một số ý kiến trong việc phát huy vai trò của lãnh đạo đơn vị đối với hoạt động nghiên cứu khoa học qua quá trình công tác của bản thân, xin chia sẽ cùng bạn đọc./.

Bài viết: Nguyễn Thanh Sang.

tcsnd5.edu.vn
Ảnh tuyển chọn