Lịch sử hình thành

Ngày 09/08/2010, Bộ trưởng Bộ Công an đã ký Quyết định số 3177/QĐ-BCA về việc thành lập và quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy của Trường Trung cấp Cảnh sát giao thông. Thực hiện Quyết định số 3177/QĐ-BCA, trong năm 2011 Trường

Ban giám hiệu

Đang cập nhật nội dung ...

Cơ cấu tổ chức

Đang cập nhật nội dung ...

Chức năng nhiệm vụ

Đang cập nhật nội dung ...

tcsnd5.edu.vn
Ảnh tuyển chọn