Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ - một giải pháp góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Trung Ương 4 (Khóa XI) tại đảng bộ Trường Trung cấp Cảnh sát giao thông

Như chúng ta đã biết, chi bộ là nơi cụ thể hóa mọi đường lối, chủ trương chính sách của Đảng các cấp, là nơi giáo dục, rèn luyện, kết nạp đảng viên, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ cho Đảng và còn là nơi đảng viên thực hiện quyền và nghĩa vụ một cách trực tiếp, hiệu quả nhất. Chi bộ là nền móng của Đảng, "chi bộ tốt thì mọi việc sẽ tốt".

IMG_1007

     
     Sinh hoạt chi bộ vừa là nội dung vừa là hình thức hoạt động và tồn tại của tổ chức cơ sở đảng với tư cách là "tế bào" của Đảng ta.
Theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) "Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay" thì "Nâng cao chất lượng sinh hoạt Đảng" là một giải pháp trong nhóm giải pháp về tổ chức, cán bộ và sinh hoạt Đảng. Trong đó, sinh hoạt chi bộ là một bộ phận cấu thành cơ bản, là nền tảng của sinh hoạt Đảng. Chính vì vậy theo tôi cần coi "nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ" là một giải pháp then chốt góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) tại Đảng bộ Trường TCCSGT trước mắt cũng như lâu dài.
     Đảng bộ trường TCCSGT được thành lập theo quyết định số 241-QĐ/ĐU(X12)ngày 03/10/2011 của Đảng ủy Tổng cục XDLL CAND.Sau hơn 1 năm thành lập, 11 chi bộ trực thuộc Đảng bộ trường ta đi vào hoạt động bước đầu đã đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận. Đặc biệt đã lãnh đạo các đơn vị, đảng viên,cán bộ giáo viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm học; có nhiều chi bộ đã xây dựng và duy trì được nền nếp sinh hoạt, đảm bảo đúng điều lệ, xứng tầm với vai trò lãnh đạo toàn điện, trực tiếp đối với đơn vị, phát huy cao độ vai trò, năng lực của đảng viên và quần chúng trong chi bộ. Một số chi bộ đã coi trọng và xây dựng được sự đoàn kết cao trong nội bộ cũng như với các chi bộ khác trong đảng bộ góp phần vào thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của nhà trường theo tinh thần nghị quyết số 01/NQ-ĐU ngày 20/10/2011 của Đảng bộ Trường TCCSGT.
     Tuy nhiên, vẫn còn một số chi bộ có lúc, có nơi thực hiện chưa nghiêm túc chế độ sinh hoạt định kỳ, lúng túng trong việc sinh hoạt chuyên đề, nội dung sinh hoạt hơi đơn điệu, thiếu tính hấp dẫn, thường nặng về kiểm điểm thực hiện công tác chuyên môn; tính giáo dục, tính chiến đấu, tự phê bình và phê bình trong sinh hoạt chưa thật sự có chiều sâu và đi vào nề nếp; sự đoàn kết, tình thân ái và thương yêu đồng chí có nơi chưa được coi trọng đúng mức... Nguyên nhân của tình trạng trên chủ yếu là do chi ủy, bí thư các chi bộ phần lớn chưa được tập huấn về nghiệp vụ công tác đảng hoặc chưa có nhiều kinh nghiệm thực tiễn, áp lực công việc chuyên môn trong những năm đầu thành lập trường quá lớn, số đảng viên dự bị, đảng viên mới chiếm đa số trong các chi bộ.... Vấn đề đáng lo ngại hiện nay là dưới tác động nhiều chiều của các yếu tố tiêu cực có tính khách quan và chủ quan, ngày càng gây ảnh hưởng không tốt đến chất lượng sinh hoạt chi bộ.
     Quán triệt tinh thần nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) trong xây dựng và chỉnh đốn Đảng bộ trường TCCSGT, vấn đề nâng cao chất lượng sinh hoạt đảng, sinh hoạt chi bộ là giải pháp mấu chốt và cấp bách hiện nay. Xuất phát từ đặc điểm tình hình thực tế của Đảng bộ trường ta, theo tôi trong thời gian tới cần tập trung làm tốt một số nội dung sau đây:
     1. Đối với Đảng bộ:
     - Tăng cường giáo dục chính trị tư tưởng làm cho các cấp ủy các chi bộ và đảng viên nhận thức sâu sắc về ý nghĩa, tầm quan trọng của chất lượng sinh hoạt chi bộ đối với việc nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và đội ngũ cán bộ, đảng viên. Theo tinh thần NQTW4, Đảng bộ cần tập trung trước hết là chỉnh đốn và nâng cao chất lượng sinh hoạt của Đảng ủy, Đảng bộ làm cơ sở tiền đề để quán triệt cho các chi ủy, đảng viên nhận thức đầy đủ và thực hiện nghiêm nề nếp sinh hoạt chi bộ; coi trọng việc phát huy tinh thần tự giác học tập nghiên cứu nâng cao nhận thức và nghiệp vụ công tác Đảng, bản lĩnh chính trị, uy tín ảnh hưởng, dũng cảm nhìn thẳng vào sự thật, đánh giá đúng vấn đề, quyết tâm xây dựng, chỉnh đốn chi bộ, nói đi đôi với làm; hướng đến toàn bộ cán bộ đảng viên trong Đảng bộ ngày càng nhận thức đầy đủ và tích cực tham gia có hiệu quả vào việc nâng cao nhất lượng sinh hoạt chi bộ.
     - Có giải pháp cụ thể nhằm nâng cao chất lượng sinh hoạt của các chi bộ trực thuộc: Đảng ủy cần tăng cường vai trò lãnh đạo trực tiếp, toàn diện; chăm lo việc kiện toàn cơ cấu tổ chức của các chi bộ; thường xuyên kiểm tra giám sát trong Đảng bộ cũng như với từng chi bộ; duy trì sinh hoạt định kỳ hàng quý với các bí thư chi bộ (có thể sinh hoạt theo chuyên đề); kịp thời biểu dương các chi bộ tiêu biểu, phát hiện và chấn chỉnh sớm những chi bộ có biểu hiện chưa tích cực; tăng cường chỉ đạo các chi bộ giao lưu để trao đổi kinh nghiệm công tác; thường xuyên tổ chức cho các đồng chí cấp ủy viên nghe báo cáo thực tế, tình hình thời sự chính trị; sớm tổ chức các lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác đảng, tổ chức các cuộc thi bí thư chi bộ giỏi... giúp bí thư chi bộ và chi ủy nâng cao nhận thức, năng lực điều hành, tổ chức các hoạt động của chi bộ cũng như nghiệp vụ công tác đảng, nhất là chi bộ khối học sinh. Hàng năm, trong tổng kết rút kinh nghiệm, đánh giá xếp loại chất lượng đảng viên và các chi bộ trực thuộc cần đảm bảo nghiêm túc, khách quan, khắc phục tính hình thức và xem việc duy trì, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ là một tiêu chí quan trọng để đánh giá phân loại chi bộ và phân loại chi ủy viên của từng chi bộ.
tcsnd5.edu.vn
Ảnh tuyển chọn