Xây dựng Trung tâm dạy nghề, đào tạo, sát hạch lái xe và phương tiện thủy đáp ứng mục tiêu yêu cầu đào tạo của nhà trường và góp phần đào tạo nguồn nhân lực cho xã hội

Để đáp ứng nhu cầu đào tạo nguồn nhân lực trình độ Trung cấp của lực lượng Công an nhân dân (CAND) nhằm bổ sung cho công an các tỉnh, thành phố thuộc khu vực Miền Trung - Tây Nguyên và một số địa phương khác trong cả nước; ngày 21/6/2010, Bộ trưởng Bộ Công an đã có quyết định số 2247/QĐ-BCA về việc Phê duyệt Dự án thành lập Trường Trung cấp Cảnh sát giao thông và ngày 09/8/2010, Bộ trưởng Bộ Công an ký quyết định số 3177/QĐ-BCA thành lập và quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy của Trường Trung cấp Cảnh sát giao thông (viết tắt là Trường TC. CSGT); quyết định 3177/QĐ-BCA đã Quy định Tổ chức bộ máy của Trường do Hiệu trưởng phụ trách, có 03 Phó Hiệu trưởng và 14 Khoa, Phòng, Bộ môn, Trung tâm dạy nghề, đào tạo, sát hạch lái xe và phương tiện thủy (viết tắt là Trung tâm).
Ngày 12 tháng 01 năm 2011, Tổng cục Xây dựng lực lượng Công an nhân dân (XDLL CAND) đã tổ chức công bố các Quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về thành lập Trường TC. CSGT và bổ nhiệm lãnh đạo chỉ huy của Trường, Nhà trường chính thức đi vào hoạt động từ đó cho đến nay.
Với tính chất cấp bách của Trường là phải tập trung xây dựng cơ sở vật chất kỹ thuật, xây dựng đội ngũ cán bộ, giáo viên, công nhân viên để đáp ứng được nhiệm vụ mà Bộ Công an và Tổng cục XDLL CAND giao tuyển sinh khóa đầu tiên trong năm học 2012 - 2013 với quy mô tuyển mới 300 học sinh và theo lộ trình tuyển sinh hằng năm cho đến năm 2020 đạt quy mô 3000 học sinh. Ngay từ những ngày đầu thành lập, lãnh đạo nhà trường đã xác định những nhiệm vụ cần tập trung chỉ đạo thực hiện đó là: Tập trung ổn định, củng cố, xây dựng tổ chức bộ máy, chỗ ăn ở, làm việc bước đầu cho cán bộ, giáo viên, công nhân viên nhà trường; Xây dựng Trung tâm dạy nghề, đào tạo, sát hạch lái xe và phương tiện thủy, phục vụ các yêu cầu kế hoạch đào tạo và góp phần đào tạo nguồn nhân lực cho xã hội, đồng thời tạo ra một phần kinh phí phục vụ các hoạt động xây dựng, phát triển của nhà trường.
Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ của Trung tâm, Ban Giám hiệu đã tích cực phối hợp với các đơn vị chức năng của Tổng cục XDLL CAND tham mưu cho lãnh đạo Tổng cục XDLL CAND, lãnh đạo Bộ Công an sớm ban hành quyết định Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy của Trung tâm để Trung tâm đi vào hoạt động và ngày 08/11/2011 Bộ trưởng Bộ Công an đã chính thức ban hành quyết định số 4806/QĐ-BCA Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn tổ chức bộ máy của Trung tâm dạy nghề, đào tạo, sát hạch lái xe và phương tiện thủy. Đồng thời với việc tham mưu cho lãnh đạo Tổng cục XDLL CAND, lãnh đạo Bộ Công an ban hành quyết định Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy của Trung tâm, Ban Giám hiệu đã chỉ đạo các đơn vị chức năng thuộc Trường phối hợp với các đơn vị chức năng liên quan của xã Bình Giang, huyện Thăng Bình và Tỉnh Quảng Nam tiến hành các thủ tục xin cấp đất cho Trường nhằm mở rộng Trung tâm dạy nghề và xây dựng Trung tâm thực hành nghiệp vụ cho lực lượng cảnh sát đường thủy và dạy nghề, đào tạo, sát hạch lái phương tiện thủy, đã được Ủy ban nhân dân Tỉnh Quảng Nam thống nhất giao cho Trường 7,2ha đất dọc theo trục đường cứu hộ, cứu nạn Bình Nguyên - Bình Dương (Thăng Bình) và sát sông Trường Giang. Đây là một địa điểm rất thuận lợi để xây dựng, phát triển Trung tâm nói riêng và nhà trường nói chung trong tương lai. Cùng với các công việc trên Trường cũng đã cử cán bộ đi nghiên cứu khảo sát thực tế các Trung tâm dạy nghề, đào tạo, sát hạch lái xe và các Trường, các Trung tâm dạy nghề, đào tạo, sát hạch lái phương tiện thủy trên toàn quốc để tìm hiểu chuẩn bị các bước thành lập Trung tâm; Đã tiếp xúc với các doanh nghiệp, các đơn vị liên quan lập dự toán và thiết kế kỹ thuật dự án xin chủ trương đầu tư của Bộ Công an và Tổng cục Hậu cần đối với Dự án xây dựng Trung tâm thực hành nghiệp vụ Cảnh sát đường thủy và đào tạo sát hạch lái phương tiện thủy đã được lãnh đạo Bộ Công an thống nhất phê duyệt. Với sự nổ lực quyết tâm của tập thể Ban Giám hiệu và các đơn vị chức năng của Trường, Trung tâm đã có những chuyển động bước đầu và đạt được những kết quả hết sức quan trọng làm tiền đề thuận lợi để xây dựng và phát triển Trung tâm trong tương lai gần.
Để nhanh chóng xây dựng và từng bước phát triển hoàn thiện Trung tâm dạy nghề, đào tạo, sát hạch lái xe và phương tiện thủy đáp ứng được yêu cầu đào tạo của nhà trường, góp phần đào tạo nguồn nhân lực cho xã hội tiến tới mở rộng thực hiện những dịch vụ khác trong khả năng điều kiện của Trung tâm và quy định của pháp luật, thiết nghĩ cần phải làm tốt những vấn đề sau:
Một là, tập trung củng cố xây dựng tổ chức bộ máy và ban hành các quy định, quy chế, nội quy hoạt động của Trung tâm.
Hiện nay, Trung tâm mới chỉ có 01 cán bộ và Ban Giám hiệu tạm điều động một đồng chí Phó trưởng Bộ môn Quân sự võ thuật - Thể dục thể thao về phụ trách Trung tâm. Với số lượng cán bộ như hiện nay thì không thể đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ mà cần phải nhanh chóng tìm nguồn bổ sung đủ biên chế cho Trung tâm bao gồm ít nhất 02 lãnh đạo Trung tâm, tổ kế hoạch tổng hợp, tổ đào tạo và tổ tài vụ hậu cần. Ngoài ra, phải chuẩn bị đầy đủ đội ngũ giáo viên, nhân viên để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ khi Trung tâm đi vào hoạt động chính thức.
Đồng thời với việc củng cố xây dựng tổ chức bộ máy của Trung tâm phải tiến hành ngay vào việc xây dựng Quy chế hoạt động, các nội quy, quy định khác có liên quan làm cơ sở để vận động guồng máy hoạt động suôn sẽ và khi có "trục trặc" thì có cơ sở để xử lý, khắc phục. Trước mắt là tham mưu cho lãnh đạo Tổng cục ban hành Quy chế hoạt động của Trung tâm đào tạo, sát hạch lái xe và quy chế hoạt động của Trung tâm thực hành nghiệp vụ cảnh sát đường thủy và đào tạo, sát hạch lái phương tiện thủy trực thuộc Trung tâm; xây dựng Quy định về nhiệm vụ, quyền hạn của các tổ công tác trực thuộc Trung tâm, quy trình lề lối làm việc và nhiệm vụ cụ thể của từng chức danh công việc để thống nhất thực hiện tránh sự trùng dẫm phần việc, cũng như đùn đẩy hoặc bỏ sót các phần việc khác làm ách tắc hoặc giảm hiệu suất hoạt động của Trung tâm và xây dựng các nội quy, quy định khác có liên quan đến hoạt động của Trung tâm.
Hai là, phải tập trung xây dựng cơ sở vật chất, trang bị mua sắm vật tư, thiết bị, phương tiện kỹ thuật nhằm đáp ứng mục tiêu, yêu cầu công tác dạy nghề, đào tạo, sát hạch lái xe và phương tiện thủy cũng như tổ chức các hoạt động dịch vụ khác có liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của Trung tâm.
Trên cơ sở quyết định phê duyệt của Bộ Công an đối với hạng mục Trung tâm dạy nghề, đào tạo, sát hạch lái xe và hạng mục Trung tâm thực hành nghiệp vụ của lực lượng cảnh sát đường thủy phải khẩn trường hoàn thành các thiết kế dự án, tổ chức đấu thầu theo quy định để tìm các đối tác có đủ năng lực, nguồn lực thực hiện thi công hoàn thành hạng mục đúng thời gian, đảm bảo khối lượng, chất lượng công trình. Phải tranh thủ thời gian, năng động, chủ động trong việc tranh thủ nguồn vốn đầu tư đáp ứng kịp thời tiến độ, lộ trình đầu tư và thanh, quyết toán cho các công trình đã nghiệm thu hoàn thành.
Đối với dự án mua sắm trang thiết bị, vật tư kỹ thuật, phương tiện trang bị cho Trung tâm cần sớm lập dự án cụ thể trình cấp có thẩm quyền phê duyệt để có kế hoạch mua sắm trang bị kịp thời phục vụ các hoạt động của Trung tâm.
Ba là, khẩn trương xây dựng các giáo án, giáo trình, tài liệu nghiệp vụ chuẩn bị các loại biểu mẫu, bảng ký hiệu, phù hiệu, mô hình... phục vụ công tác đào tạo dạy nghề và sát hạch lái xe, lái phương tiện thủy.
Các đơn vị Khoa Cảnh sát giao thông đường bộ, đường sắt; Khoa Cảnh sát giao thông đường thủy; Trung tâm dạy nghề, đào tạo, sát hạch lái xe và phương tiện thủy, Phòng Đào tạo, Phòng Hậu cần trên cơ sở chỉ đạo của Ban Giám hiệu có trách nhiệm phân công, phối hợp thực hiện tốt các công việc liên quan nói trên đảm bảo đáp ứng kế hoạch, lộ trình đào tạo của Trung tâm.
Bốn là, Lãnh đạo Trung tâm cần chủ động nghiên cứu, khảo sát nhu cầu đào tạo của xã hội trên những lĩnh vực có liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của Trung tâm đã được quy định để tham mưu cho lãnh đạo nhà trường đề ra chủ trương, định hướng phát triển dài hạn của Trung tâm.
Ngoài nhiệm vụ phục vụ kế hoạch đào tạo chính khóa của nhà trường, Trung tâm còn có nhiệm vụ góp phần đào tạo nguồn nhân lực cho xã hội. Vì vậy, lãnh đạo Trung tâm phải năng động và chủ động trong việc nghiên cứu những nhu cầu thực tế của xã hội có liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của Trung tâm như dạy nghề, đào tạo, sát hạch lái xe, lái phương tiện thủy, đào tạo Tin học, Ngoại ngữ,... Việc xây dựng phát triển Trung tâm phải được tiến hành từng bước, có kế hoạch, có lộ trình nên quy mô, số lượng đào tạo của Trung tâm cũng được tiến hành từng bước từ ít đến nhiều, từ dễ đến khó và nhu cầu đào tạo của xã hội phải được khảo sát từ khu vực địa bàn Trường đóng quân đến các địa phương lân cận để tính toán quy mô, số lượng đào tạo phù hợp. Ngoài ra cần nghiên cứu các hình thức liên kết đào tạo khác phù hợp với năng lực điều kiện của Trung tâm và mang lại hiệu quả cao.
Có thể nói rằng, việc Bộ Công an đã xác định thành lập và đặt Trường Trung cấp Cảnh sát giao thông tại địa bàn Tỉnh Quảng Nam là địa phương ở trung tâm của đất nước và khu vực Miền Trung - Tây Nguyên đã tính toán rất chiến lược việc bổ sung nguồn lực cho lực lượng CAND nói chung, Công an các tỉnh, thành phố khu vực Miền Trung - Tây Nguyên nói riêng; phù hợp với chiến lược phát triển sự nghiệp giáo dục đào tạo trong CAND và quy hoạch hệ thống các Trường CAND. Việc ra đời Trung tâm dạy nghề, đào tạo, sát hạch lái xe và phương tiện thủy thuộc nhà trường đặt tại Miền Trung - Tây Nguyên vừa làm nhiệm vụ đào tạo học viên trong lực lượng Công an, vừa góp phần đào tạo nguồn nhân lực cho xã hội cũng nằm trong ý đồ chiến lược của Lãnh đạo Bộ Công an vì khu vực Miền Trung - Tây Nguyên và tỉnh Quảng Nam là khu vực có tiềm năng và đang từng bước phát triển năng động, khu vực này có hệ thống giao thông khá thuận lợi cả về đường bộ, đường sắt, đường sông và đường biển, nhu cầu sử dụng các loại phương tiện xe máy, ô tô, tàu thủy để đi lại và làm ăn ngày càng tăng cao trong khi đó các cơ sở đào tạo dạy nghề nói chung, đặc biệt là dạy nghề, đào tạo, sát hạch lái xe và phương tiện thủy còn chưa nhiều, quy mô nhỏ lẻ, người sử dụng phương tiện xe máy, ô tô, tàu thủy tham gia giao thông phần lớn chưa có bằng lái, chưa có chứng chỉ chuyên môn nên đã gây ra tai nạn giao thông chiếm tỷ lệ khá cao, trong đó có những vụ tai nạn đặc biệt nghiêm trọng làm chết và bị thương nhiều người. Do vậy, việc sớm ra đời Trung tâm dạy nghề, đào tạo, sát hạch lái xe và phương tiện thủy là phù hợp với định hướng chiến lược phát triển giáo dục đào tạo trong ngành Công an và nhu cầu xã hội. Việc khẩn trương xây dựng và triển khai đào tạo của nhà trường đang được Lãnh đạo Bộ Công an, Lãnh đạo Tổng cục XDLL CAND và Lãnh đạo các cấp, các ngành ở địa phương hết sức quan tâm. Đây là những điều kiện rất thuận lợi để xây dựng và phát triển nhà trường. Bên cạnh đó, việc triển khai xây dựng cơ sở vật chất của Trường, của Trung tâm cũng gặp không ít khó khăn do suy thoái kinh tế thế giới tác động ảnh hưởng đến nước ta, Chính phủ ra Nghị quyết 11/NQ-CP để ổn định nền kinh tế, chống lạm phát. Nghị quyết này đã ảnh hưởng đến tiến độ xây dựng và phát triển của nhà trường.
Để đảm bảo tiến độ xây dựng, phát triển và đảm bảo lộ trình, kế hoạch tuyển sinh của nhà trường đòi hỏi tập thể Ban Giám hiệu, các đơn vị chức năng của Trường cần phải quyết tâm nổ lực và năng động hơn nữa thì mới hoàn thành được nhiệm vụ mà Lãnh đạo Tổng cục XDLL CAND và Lãnh đạo Bộ Công an đã giao.
Với những nổ lực cố gắng và tinh thần đầy trách nhiệm của tập thể Ban Giám hiệu và các Khoa, Phòng, Bộ môn, Trung tâm thời gian qua đã tạo được những kết quả bước đầu rất quan trọng làm tiền đề để xây dựng, phát triển nhà trường. Chúng ta có thể tin tưởng rằng, thời gian đến, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy, Ban Giám hiệu, sự đoàn kết quyết tâm của cán bộ, giáo viên, công nhân viên toàn Trường nhất định chúng ta sẽ xây dựng và phát triển thắng lợi, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ giáo dục đào tạo của nhà trường cũng như của Trung tâm mà lãnh đạo cấp trên đã tin tưởng giao phó cho chúng ta.
Thượng tá: Trần Đình Trung - Phó Hiệu trưởng
tcsnd5.edu.vn
Ảnh tuyển chọn