Một số việc cần làm ngay trong thực hiện Nghị Quyết Trung ương 4 Khóa XII, duy trì và phát huy kết quả đợt sinh hoạt chính trị “Tự soi, tự sửa” theo 27 biểu hiện suy thoái, “Tự diễn biến”, “Tự chuyển hóa” nêu trong Nghị quyết

     Ngày 30/10/2016, Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII đã ban hành Nghị quyết số 04-NQ/TW về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lui sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diến biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ (Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII). Có thể nói, việc Ban hành Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII là bước tiếp theo của Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI "Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay" thể hiện sự quyết tâm hơn nữa của Đảng trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng với tinh thần tích cực và kiên quyết hơn, mạnh mẽ hơn nhằm mục đích tạo ra bước chuyển biến mới trên các mặt, ngăn chặn và đẩy lùi tình trạng suy thoái, củng cố sự kiên định về mục tiêu, lý tưởng cách mạng; tăng cường sự thống nhất ý chí và hành động; củng cố tổ chức chặt chẽ, tăng cường mối liên hệ mật thiết với nhân dân, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng, coi đây là vấn đề sống còn của Đảng ta, chế độ ta.

din chinh

     Sau thời gian triển khai thực hiện, Trung ương đã chỉ ra được các giải pháp bảo đảm đồng bộ, có trọng tâm, trọng điểm, khả thi, kết hợp "chống và xây", "xây và chống", tập trung giải quyết những vấn đề bức xúc, cấp thiết nhất. Có bốn nhóm giải pháp được đề ra:

- Nhóm giải pháp về tự phê bình và phê bình, nêu cao tính tiền phong gương mẫu của mỗi cán bộ, đảng viên.

- Nhóm giải pháp về tổ chức, cán bộ và sinh hoạt đảng.

- Nhóm giải pháp về cơ chế, chính sách.

- Nhóm giải pháp về công tác giáo dục chính trị, tư tưởng.

     Tinh thần toát lên trong các nhóm giải pháp đó là cần xác định những việc cần và có thể làm ngay, những việc cần phải có thời gian chuẩn bị, nhất là về xây dựng, ban hành cơ chế, chính sách, kế hoạch, lộ trình thực hiện một cách kiên quyết, khả thi, hiệu quả. Do đó, những việc cần và có thể làm ngay là: Từng cán bộ Đảng viên, nhất là người đứng đầu cấp ủy tự giác, gương mẫu, tự phê bình, kiểm điểm, đánh giá lại mình, tự điều chỉnh mình, cái gì tốt thì phát huy, cái gì xấu thì tự gột rửa, tự sửa mình; cảnh giác trước mọi cám dỗ về danh lợi, vật chất, tiền tài, tránh rơi vào vũng bùn của chủ nghĩa cá nhân ích kỷ. Tiến hành kiểm điểm để đánh giá, làm rõ trách nhiệm trong việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các Nghị quyết, chỉ thị, đẩy mạnh việc học tập, rèn luyện phẩm chất đạo đức, lối sống. Từng cấp ủy căn cứ vào đặc điểm cụ thể, xác định những việc cần làm ngay, xác định rõ nội dung công việc, thời gian hoàn thành và người chịu trách nhiệm cụ thể.

    Nhằm thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ này, ngày 09/6/2017, Đảng ủy Công an Trung ương đã ban hành Hướng dẫn số 11-HD/ĐUCA(X11) về một số việc cần làm ngay trong thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII. Trong đó, việc tổ chức đợt sinh hoạt chính trị "tự soi, tự sửa" theo 27 biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" được nêu trong Nghị quyết là nội dung cần tiến hành ngay. Mục đích tổ chức đợt sinh hoạt chính trị nhằm kịp thời ngăn chặn, đẩy lùi những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong cán bộ, đảng viên; củng cố hình ảnh người công an bản lĩnh, nhân văn trong lòng quần chúng, nhân dân, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu của Nghị quyết đề ra. Trên cơ sở đó, ngày 9/8/2017 Đảng ủy Trường Trung cấp Cảnh sát nhân dân V đã xây dựng Kế hoạch số 480-KH/ĐU(T52) về thực hiện đợt sinh hoạt chính trị "tự soi, tự sửa" theo 27 biểu hiện suy thoái, "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII. Có thể nói, việc thực hiện chủ trương này của Đảng ủy Công an Trung ương trong Đảng bộ nhà trường rất kịp thời và đúng đắn. Vừa tiếp tục thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII trong Đảng bộ nhà trường, vừa liên hệ tự kiểm điểm và góp ý, phê bình đối với đồng chí, đồng đội, chỉ ra nguyên nhân các hạn chế tồn tại, xây dựng biện pháp khắc phục các tồn tại trong thời gian đến.

     Quá trình thực hiện trong Đảng bộ nhà trường được tiến hành đồng bộ từ cấp Đảng ủy đến từng chi bộ trực thuộc. Hội nghị kiểm điểm cá nhân các đồng chí trong Ban Thường vụ Đảng ủy đã diễn ra nghiêm túc. Hội nghị đã nêu cao tinh thần phê bình và tự phê bình, trên tinh thần dân chủ, góp ý thẳng thắng, đánh giá đúng ưu, khuyết điểm và tồn tại hạn chế của từng cá nhân các đồng chí trong Ban Thường vụ Đảng ủy. Qua kiểm điểm, cá nhân các đồng chí trong Ban Thường vụ tuy vẫn còn một số hạn chế nhất định trong việc chỉ đạo, lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị của nhà trường, nhưng có thể khẳng định chưa có biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa"; luôn tận tâm, tận lực vì sự phát triển của nhà trường, quan tâm chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho cán bộ, giáo viên, công nhân viên và học viên nhà trường; là tấm gương để mỗi cán bộ chiến sĩ noi theo. Đối với việc tổ chức đợt sinh hoạt ở chi bộ trực thuộc, 100% các chi bộ đều tiến hành việc kiểm điểm "tự soi, tự sửa" nghiêm túc theo đúng hướng dẫn của Đảng ủy trường. Qua kiểm điểm, tất cả đảng viên đều không có biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa". Tuy nhiên, cần nhìn nhận một cách khách quan rằng vẫn còn một số đảng viên mắc những khuyết điểm. Đợt sinh hoạt chính trị này là cơ hội của mỗi đảng viên, thấy được những khuyết điểm của bản thân được tập thể chỉ ra cho mình từ đó khắc phục để tiến bộ hơn. Đã giúp cho cán bộ, đảng viên nhận diện rõ hơn, đầy đủ và sâu sắc hơn những biểu hiện suy thoái trong nội bộ; xác định rõ hơn trách nhiệm tu dưỡng, rèn luyện, giữ gìn phẩm chất đạo đức, lối sống, tư cách của người cán bộ Công an. Sau kiểm điểm, các tổ chức Đảng và đảng viên đã chủ động xây dựng kế hoạch, phương hướng khắc phục, sửa chữa khuyết điểm, củng cố sự đoàn kết, thống nhất trong đảng bộ, chi bộ, góp phần xây dựng lực lượng CAND trong sạch, vững mạnh, xứng đáng với sự tin cậy của Đảng, Nhà nước, niềm tin của nhân dân.

     Đợt sinh hoạt "tự soi, tự sửa" thực sự là cơ hội để mở cánh cửa cho lòng dũng cảm, can đảm để nói lên hạn chế, khuyết điểm của bản thân trước tập thể. Không chạy theo thành tích, không bao che cho cấp dưới, không nể nang, e ngại với đồng chí đồng đội, mỗi đảng viên đều lấy mục tiêu hoàn thành nhiệm vụ của đơn vị làm mẫu số chung khi góp ý, phê bình cho đồng đội. Nhờ vậy "căn bệnh" ngại nói về khuyết điểm của bản thân và đồng đội đã có "liều thuốc" đặc trị hữu hiệu. Từng đảng viên đã mở lòng trước tập thể, biết nhận trách nhiệm trước hội nghị mà không sợ bị phê bình, đánh giá về năng lực và phẩm chất người cán bộ. Hiệu quả mà đợt sinh hoạt chính trị "tự soi, tự sửa" mang lại là những đảng viên hoàn thành tốt và xuất sắc nhiệm vụ đã nhận thấy bản thân mình cần phải gương mẫu, quan tâm, động viên và giúp đỡ những cá nhân còn có hạn chế, khuyết điểm trong đơn vị; những đảng viên từng có sai lầm, khuyết điểm đã nhận thấy và quyết tâm tự sửa, tích cực tu dưỡng rèn luyện bản thân nhiều hơn nữa phấn đấu hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

     Để duy trì và phát huy hơn nữa những kết quả đã đạt được trong đợt sinh hoạt chính trị "tự soi, tự sửa" theo 27 biểu hiện suy thoái được nêu trong Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII cũng như thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả tinh thần Nghị quyết, cấp ủy chi bộ và từng Đảng viên phải khẩn trương thực hiện một số việc như sau:

     Thứ nhất, xác định đây là một trong số những việc cần làm ngay đã được Trung ương quy định, do đó, từ cấp ủy, lãnh đạo đơn vị đến từng cán bộ, đảng viên phải đồng lòng, quyết tâm lớn, tạo sự thống nhất, đồng tình cao trong tập thể, có biện pháp thực hiện quyết liệt, khả thi, chỉ đạo chặt chẽ với một phương pháp tư duy đúng đắn, tỉnh táo, không nóng vội, duy ý chí, áp đặt hoặc vụ lợi cho lợi ích cá nhân.

     Thứ hai, cần tạo môi trường tốt để từng cán bộ, đảng viên phát huy tính tự giác của mình, đó là một chi bộ, đơn vị thực sự vững mạnh về nhiều mặt, đoàn kết, thống nhất cao trong sinh hoạt. Bởi vì, đây là nơi cán bộ, đảng viên hàng ngày tiếp xúc với nhau, đối diện với nhau; ở đó, cái tốt, cái chưa tốt, cái được, cái chưa làm được, cái tích cực, cái tiêu cực đều được bộc lộ rõ.

     Thứ ba, phát huy hơn nữa nguyên tắc tập trung dân chủ trong Đảng, trong đó, vai trò của người đứng đầu cấp ủy là hết sức quan trọng, phải thực sự là "thủ lĩnh", gương mẫu trong mọi việc, nhất là đi đầu trong việc "tự soi, tự sửa". Cấp ủy đoàn kết, thống nhất về tư tưởng và hành động; đội ngũ đảng viên luôn chân thành và cởi mở, sẵn sàng chia sẻ, quan tâm lẫn nhau trên tinh thần thương yêu đồng chí, đồng đội. Qua đó, mọi khuyết điểm, dù là nhỏ nhất cũng sẽ được mọi người chia sẻ để cùng nhau sửa chữa, khắc phục.

     Thứ tư, "tự soi, tự sửa" là công việc đầy cam go, có khi khó khăn, vì tự ái, vì thói quen, hoặc vì nguyên nhân khác; có khi vì sợ mất thể diện, mất uy tín mà không dám nhận khuyết điểm. Đó là một cuộc đấu tranh, giữa tình cảm và lý trí, giữa sự cầu thị và tính bảo thủ, giữa mặt tốt và mặt xấu trong mỗi con người; là thử thách thực sự đối với bản lĩnh của người cán bộ, đảng viên, đòi hỏi mỗi người muốn tiến bộ phải có dũng khí để vượt qua chính mình.

Tác giả bài viết: Đình Chinh.

tcsnd5.edu.vn
Ảnh tuyển chọn