• Đối với tự mình, phải cần, kiệm, liêm, chính
  • Đối với đồng sự, phải thân ái giúp đỡ
  • Đối với Chính phủ, phải tuyệt đối trung thành
  • Đối với nhân dân, phải kính trọng lễ phép
  • Đối với công việc, phải tận tụy
  • Đối với địch, phải cương quyết, khôn khéo


truongbanbientap 3

  • Hoạt động trường
  • Hoạt động ngành
  • Tin pháp luật
  • Trong nước
  • Giáo dục
  • Quốc tế

Sau 13 ngày đàm phán căng thẳng với nhiều cuộc thương lượng kéo dài suốt đêm, vào lúc 1h30 ngày ...

12.14.2015
Read: 8801
  • Bài viết về giáo dục
  • Tuyển sinh
  • Quản lý học viên
  • Đổi mới ND&PP dạy học
  • Quy định quy chế
  • Công tác đảng
  • Công tác hậu cần
  • Công tác đoàn thể
  • Xây dựng lực lượng
  • Dạy nghề
  • Diễn đàn thanh niên
  • Gương sáng học viên
  • Rèn luyện
  • Học viên tình nguyện
  • CLB học viên
  • CLB giáo viên
  • Gương sáng CAND
  • Phương pháp GD hiện đại
  • Giáo viên điển hình tiên tiến
tcsnd5.edu.vn
Ảnh tuyển chọn