• Đối với tự mình, phải cần, kiệm, liêm, chính
 • Đối với đồng sự, phải thân ái giúp đỡ
 • Đối với Chính phủ, phải tuyệt đối trung thành
 • Đối với nhân dân, phải kính trọng lễ phép
 • Đối với công việc, phải tận tụy
 • Đối với địch, phải cương quyết, khôn khéo


truongbanbientap 3

 • Giáo dục
 • Hoạt động ngành
 • Trong nước
 • Hoạt động trường
 • Tin pháp luật
 • Quốc tế

Sau 13 ngày đàm phán căng thẳng với nhiều cuộc thương lượng kéo dài suốt đêm, vào lúc 1h30 ngày ...

12.14.2015
Read: 8883
 • Công tác đảng
 • Công tác hậu cần
 • Công tác đoàn thể
 • Xây dựng lực lượng
 • Dạy nghề
 • Bài viết về giáo dục
 • Tuyển sinh
 • Quản lý học viên
 • Đổi mới ND&PP dạy học
 • Quy định quy chế
 • Diễn đàn thanh niên
 • Gương sáng học viên
 • Rèn luyện
 • Học viên tình nguyện
 • CLB học viên
 • CLB giáo viên
 • Gương sáng CAND
 • Phương pháp GD hiện đại
 • Giáo viên điển hình tiên tiến
tcsnd5.edu.vn
Ảnh tuyển chọn