• Đối với tự mình, phải cần, kiệm, liêm, chính
  • Đối với đồng sự, phải thân ái giúp đỡ
  • Đối với Chính phủ, phải tuyệt đối trung thành
  • Đối với nhân dân, phải kính trọng lễ phép
  • Đối với công việc, phải tận tụy
  • Đối với địch, phải cương quyết, khôn khéo


truongbanbientap 3

tcsnd5.edu.vn
Ảnh tuyển chọn